Jste zde

Odkanalizování obce Míškovice

Investor: 
Obec Míškovice
Finanční náklady: 
Rozsah v mil./Kč bez DPH: 74,38

Odkanalizování obce Míškovice. Přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek do nově budovaných kanalizačních větví, bezvýkopová oprava stávajících stok, vybudování nové ČOV včetně provozně-technologické vybavení, zpevněných ploch, příjezdové komunikace, oplocení, přípojky vody a NN. Stavba byla realizována ve sdružení se společností VHS Brno, a.s.