Jste zde

Logistika

Společnost SMO a.s. uplatňuje princip integrované logistiky podniku jako systému, ve kterém je síť souvisejících činností, které mají za cíl řídit tok materiálu, přepravy, zemních prací, informací a personálu v rámci logistického kanálu.

Integrovanou logistiku ve společnosti SMO a.s. je nutné chápat jako pochopení vztahů. Všechny funkce nebo činnosti ovlivňují nebo jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými přicházejí do styku.

Základním cílem divize logistiky

Optimální uspokojování potřeb interních a externích zákazníků. Zákazník je nejdůležitějším článkem celého řetězce. Od něj vychází informace o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a služeb a u zákazníka také končí logistický řetězec. To vše za podmínky pozitivního ovlivnění jiných činností, se kterými přichází do styku ve vztahu k růstu pružnosti a hospodárnosti. Novým přístupem ve vztahu k interním a externím zákazníkům přispívá k vyšší konkurenční schopnosti společnosti SMO a.s. a tím posíluje podnikové cíle.

Jednotlivé útvary divize

  • Středisko dopravy a mechanizace
  • Středisko zásobování a půjčoven
  • Středisko opravny