Jste zde

Specializované provozy

Provozování technologií, spjatých s produkcí VEP

Do této části patří provozování hydraulického okruhu vyprodukované strusky od řádů splavovací vody, vynašečů strusky v kotelnách přes bagrovací stanice (BS) a struskovody na odkaliště vč. provozování odkaliště jako komplexu vodního díla II. kategorie. Provoz zahrnuje též celý komplex strojního odvodnění strusky, který byl dokončen a uveden do provozu v roce 2011.

Dále se jedná o provozování pneumatické dopravy popílku od výsypek zadních tahů kotlů a EO (elektroodlučovačů) přes K pumpy buď do Míchacího centra (MC) nebo Distribučního centra (DC). V prostoru MC dochází k plnění popílku do autocisteren, příp. železničních vozů RAJ a následně k jeho prodeji. Technologie MC umožňuje též namíchat různé cementovo-maltové suché i mokré směsi, určené k prodeji.

Větší část vyprodukovaného popílku odchází z K pump do DC, kde ve třech mísičích fy EIRICH dochází k jeho smíchání s vodou za vzniku aglomerátu, který je pasovými dopravníky dopravován na odkaliště.